Procedura aktualizacji wykres organizacyjny

Data aktualizacji Czynność Osoba; 23.07.2020 15:45: Aktualizacja treści Iwona Ławik 18.06.2020 10:01: dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski 21.03.2019 13:16: Dodanie informacji Iwona Ławik Stosunkowo popularnym rozwiązaniem w administracji jest struktura sztabowo-liniowa, która wprowadza obok hierarchicznie podporządkowanych komórek liniowych, komórki pomocnicze o charakterze funkcjonalnym, tak zwane sztaby, których zadaniem jest dostarczanie informacji i służenie radą zarówno tym organom, którym podlegają służbowo, jak i niezależnym od nich liniowo komórkom ... Procedura inicjowania otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji pozarządowej niezależnie od przyjętego harmonogramu konkursów; Realizacja zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Załącznik nr 1. Procedura aktualizacji LSR 96. Załącznik nr 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu 97. Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 100. Załącznik nr 4. Budżet LSR i Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 109. Załącznik nr 5. Data aktualizacji Czynność Osoba; 23.07.2020 15:16: Aktualizacja treści Iwona Ławik 23.07.2020 15:14: Aktualizacja treści Iwona Ławik 23.07.2020 15:06: Aktualizacja treści Iwona Ławik 18.06.2020 10:02: dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski 20.03.2019 11:39: Aktualizacja treści Iwona Ławik Wydział Organizacyjny; Referaty; Sprawy do załatwienia; Komunikaty; Wydział Polityki Gospodarczej Wydział Polityki Gospodarczej; Referaty; Sprawy do załatwienia. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej; Procedura potwierdzająca profil zaufany ePUAP Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Wykres 1. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2014 r. wg rozdziału. Wykres 2. Zobowiązania w 2014 r. w podziale na rozdziały. Wykres 3. Porównanie zmian wysokości przyznanych środków w latach 2013 i 2014 w poszczególnych rozdziałach. Wykres 4. Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na ... Biznes; Finanse; Opis Funkcji i Procedur IZ oraz IC RPO WiM 2014-2020

Dokonanie wpisu/wykreślenia adnotacji HAK, L, TAXI, VAT ...